Chương trình $15/tháng nhằm giúp đỡ các gia đình vô cùng nghèo khó và kiệt quệ trong thời hạn 1 năm được tiếp tục với Danh Sách Số II.  Chúng tôi mới có thêm nhiều gia đình trong Danh Sách Số II mà quý vị có thể giúp đỡ.  Xin ấn vào hình dưới để đọc tiếp và xem danh sách II.