3 Nồi Cháo Miễn Phí Tại 2 Bệnh Viện vào Mỗi Tháng từ Tháng 5, 2019 Đến Nay.

Nhắm giúp các thân nhân và bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện tại Quảng Ngãi. Hằng tháng, Quỹ Từ Tâm bảo trợ 3 nồi cháo chay tại 2 bệnh viện. Một nồi do Hội Chử Thập Đỏ phục vụ tại bệnh viện Sơn Tịnh (hơn 100 tô) và 2 nồi do cơ sở đạo Cao Đài Đức Thắng phục vụ tại bệnh viện Mộ Đức (hơn 250 tô mỗi lần). Tuy bệnh dịch Covid-19 lan tràn, các thiện nguyện viên vẫn mang cháo nóng đến với những người nghèo cần một chút để lót bụng. Cảm ơn các mạnh thường quân và thiện nguyện viên. Xin ấn vào hình để xem thêm chi tiết.

  

 Xin ấn vào link: tháng 5, 2020, tháng 4, 2020tháng 3, 2020, tháng 2, 2020.