Tuy dịch đã về, anh chị em cũng mang thực phẫm đến các gia đình nghèo trong chương trình $20/tháng. Kèm theo là hình ảnh.